วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ-นามสกุล : วัชรพงษ์ บุญพระ

ที่อยู่ : 42/2 หมู่ 1
ต.ทุ่งน้อย อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

การศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะวิทยาการจัดการ
ภาควิชานิเทศศาสตร์ สาขาการโฆษณา , กรุงเทพมหานคร

รหัสประจำตัวนักศึกษา : 51123303031

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น