วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

สะท้อนความคิดเห็นต่อบทบาทของหนังสือพิมพ์


บทบาทของหนังสือพิมพ์ในปัจจุบันมีความสำคัญมาก หนังสือพิมพ์เป็นสื่อที่ทำหน้าที่ในการ หาข้อมูลข่าวสารเพื่อไปถึงผู้รับสารนั่นคือประชาชนและผู้อ่าน หนังสือพิมพ์ในปัจจุบันมีบทบาทในประชีวิตประจำวันของผู้คนมากขึ้น ในสมัยก่อน หนังสือพิมพ์จะไม่มีความใกล้คิดกับประชาชนมากเท่ากับในปัจจุบัน ในปัจจุบันหนังสือมีความใกล้ชิดกับประชาชนมากกว่าในอดีต หากนักข่าวต้องการข้อมูลข่าวสารก็จะมีการไปทำข่าวกันอย่างกว้างขวาง จะเห็นได้ว่าในปัจจุบัน จะพบเห็นนักข่าว นักหนังสือพิมพ์ ผู้สื่อข่าว ตามสถานที่ต่างๆมากมาย

หนังสือพิมพ์ในปัจจุบันมีความยากลำบากมากขึ้นในการเสนอข่าวบางอย่างไปสู่ประชาชน เพราะข่าวที่จะถูกตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์แต่ละข่าวจะต้องผ่านการตรวจสอบก่อนที่จะมีการนำเสนอทั้งยังถูกตรวจสอบโดยองค์กรต่างๆมากมาย รวมไปถึงประชาชนผู้อ่านหนังสือพิมพ์ด้วย ทำให้นักข่าวนักหนังสือพิมพ์ทำหน้าที่เป็นคุณต่อสังคม โดยยึดหลักจริยธรรมในวิชาชีพมากขึ้นกว่าในอดีตจนเป็นที่ยอมรับจากสังคมในที่สุด

สื่อมวลชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งหนังสือพิมพ์ไทยให้ความสำคัญกับหลักการประสิทธิภาพมากขึ้นในช่วง หลายปีที่ผ่านมา การบริการจัดการธุรกิจสื่อมวลชนโดยเฉพาะธุรกิจหนังสือพิมพ์เปลี่ยนแปลงไปมาก การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจทำให้ธุรกิจสื่อมวลชนไทย จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับประเด็นประสิทธิภาพ และถูกผลักดันด้วยกลไกการตลาด สื่อมวลชนจึงต้องสนองตอบทำให้มีผลต่อการจัดองค์กรในการผลิต มีผลต่อการหาและการผลิตข่าว การนำเสนอข่าว พลังตลาดทำให้การบริหารจัดการสื่อมวลชน มีลักษณะเป็นธุรกิจมากขึ้น

หนังสือพิมพ์เกิดขึ้นอย่างมากมาก ในปัจจุบันมีหนังสือพิมพ์ที่รู้จักกันอย่างดี เช่น ไทยรัฐ เดลินิวส์ คมชัดลึก และอีกหลายฉบับ หนังสือพิมพ์เหล่านี้ จะแจ้งข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน ประชาชนให้ความสนใจในการซื้อหนังสือพิมพ์เหล่านี้มาอ่านกันอย่างมาก แต่อาจจะมีกลุ่มบางกลุ่มที่ไม่ค่อยอ่านหนังสือพิมพ์ประเภทนี้

หนังสือพิมพ์ในปัจจุบัน จึงมีการทำหลายๆๆ รูปแบบ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้อ่านเป็นสำคัญ เพราะ บางชนิดมีความสำคัญแต่ประชาชนมักไม่นิยมอ่าน จึงมีการทำข่าวหนังสือพิมพ์ในรูปแบบของหนังสือพิมพ์บันเทิง ข่าวสารดาราแฟชั่น โดยตรง อย่างเช่น หนังสือพิมพ์ สยามบันเทิง ดาราเดรี่ หนังสือพิมพ์เหล่านี้ทำขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการและให้ข่าวสารที่ประชาชนมักสนใจ อย่างข่าวสาร ข่าวการเมืองรัฐบาล ผู้อ่านมักจะเป็นวัยผู้ใหญ่

หนังสือพิมพ์ในปัจจุบันผู้คนยังให้ความสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือหนังสือพิมพ์นั้น มีราคาถูก ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากมาย และมีความสำคัญมากเปรียบเป็นหลักฐาน ที่ชี้ให้เห็นว่า แต่ละวัน ที่ผ่านมามีเหตุการณ์สำคัญ และเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นมาบ้างในสังคม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น